Cà Mau Rao Vặt

Dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế & đổi bằng lái xe nước ngoài

Người đăng: Kim Giàu. Thông tin liên hệ: 0932100040

Lượt xem: 19 . Ngày đăng: 12/04/2021
<h3 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; clear: both; word-break: break-word; color: rgb(0, 84, 140); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 22px; line-height: 34px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;"><span id="gioi-thieu" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/van-phong-doanh-nhan-viet.html"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Giới thiệu</span></a></span></span></h3>

<h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; clear: both; word-break: break-word; color: rgb(0, 84, 140); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 43px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;"><span id="van-phong-doanh-nhan-viet" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">VĂN PH&Ograve;NG DOANH NH&Acirc;N VIỆT</span></a></span></span></h2>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Lời đầu ti&ecirc;n, cho ph&eacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch những lời ch&uacute;c an l&agrave;nh v&agrave; tốt đẹp nhất.</span></p>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">L&agrave; một trong những văn ph&ograve;ng cấp đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe lớn tại Việt Nam, hoạt động chuy&ecirc;n về lĩnh vực hỗ trợ tư vấn, chuyển đổi, cấp giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. Hiện nay, tại <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> hoạt động ở 2 mảng cấp đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe ch&iacute;nh đ&oacute; l&agrave;:</span></p>

<div class="wpb_column vc_column_container 100%" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 826.438px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px;">

<div class="wpb_wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px;">

<div class="dt-fancy-separator h5-size accent-title-color accent-border-color" style="margin: 0px auto; padding: 0px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; color: rgba(0, 0, 0, 0.5); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 27px; width: 826.438px;">

<div class="dt-fancy-title" style="margin: 0px; padding: 0px; position: relative; display: inline-block; top: 13.5px; color: rgb(216, 28, 0);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><a href="https://doibanglaixenuocngoai.vn/">Đổi bằng l&aacute;i xe nước ngo&agrave;i sang Việt Nam</a></span></div>

</div>

<div class="gap" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></div>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<div class="wpb_text_column wpb_content_element  " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px; padding: 0px;">

<div class="wpb_wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px;">

<ul class="standard-arrow list-divider" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;">

    <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tại Việt Nam <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> nhận đổi bằng l&aacute;i xe ở hầu hết c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới sang bằng l&aacute;i xe Việt Nam, kh&ocirc;ng những vậy Doanh Nh&acirc;n Việt c&ograve;n l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong trong dịch vụ hỗ trợ xử l&yacute; hồ sơ, thủ tục to&agrave;n diện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhận xử l&yacute; nhanh, xử l&yacute; trọn g&oacute;i cho tất cả c&aacute;c dịch vụ đổi bằng l&aacute;i xe nước ngo&agrave;i sang Việt Nam. Nhận đổi bằng l&aacute;i xe cho tất cả c&aacute;c đối tượng l&agrave; người c&oacute; quốc tịch Việt Nam, người c&oacute; quốc tịch nước ngo&agrave;i, người c&oacute; 2 quốc tịch (song tịch) v&agrave; nhận đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe cho cả Việt Kiều. Trong gần 10 năm qua, <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> đ&atilde; xử l&yacute; hồ sơ:</span></p>

    <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

    <ul style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc;">

        <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border: none !important; background-position: 0px 4px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/cach-chuyen-doi-bang-lai-xe-my-sang-viet-nam-qua-mang.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Mỹ sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">3.610</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/thu-tuc-chuyen-doi-giay-phep-lai-xe-my-sang-viet-nam-qua-mang.html">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Mỹ sang Việt Nam</a></span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/doi-bang-lai-xe-han-quoc-sang-viet-nam-van-phong-so-gtvt.html">Đổi bằng l&aacute;i xe H&agrave;n Quốc sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;4.320</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe H&agrave;n Quốc sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-quoc-te-tai-dai-loan.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Đ&agrave;i Loan sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">4.701</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">cầu đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Đ&agrave;i Loan sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-nhat-ban-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Nhật sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">2.050</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Nhật sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://doibanglaixenuocngoai.vn/doi-bang-lai-xe-uc-sang-viet-nam-tai-tphcm-cap-toc/">Đổi bằng l&aacute;i xe &Uacute;c sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">1.703</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe &Uacute;c sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/doi-bang-lai-xe-trung-quoc-sang-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-qua-mang.html"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Đổi bằng l&aacute;i xe Trung Quốc sang</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Việt Nam</span></a>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">2.906</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Trung Quốc sang Việt</span>&nbsp;Nam</span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-canada-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Canada sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">1.050</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Canada sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-singapore-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Singapore sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">1.005</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Singapore sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-duc-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Đức sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">958</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Đức sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-new-zealand-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe New Zealand sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">860</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe New Zealand sang Việt</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-phap-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Ph&aacute;p sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">739</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Ph&aacute;p sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-malaysia-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Malaysia sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">985</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Malaysia sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Đổi bằng l&aacute;i xe Nga sang Việt Nam</span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">690</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Nga sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Đổi bằng l&aacute;i xe CH S&eacute;c sang Việt Nam</span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">479</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe CH S&eacute;c sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-thai-lan-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Th&aacute;i Lan sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">2.736</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Th&aacute;i Lan sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-phan-lan-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Phần Lan sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">348</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Phần Lan sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-ba-lan-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe Ba Lan sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">539</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Ba Lan sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Đổi bằng l&aacute;i xe Anh sang Việt Nam</span>&nbsp;cho hơn<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;159</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe Anh sang Việt Nam</span></span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/doi-bang-lai-xe-ha-lan-sang-viet-nam.html">Đổi bằng l&aacute;i xe H&agrave; Lan sang Việt Nam</a></span>&nbsp;cho hơn&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">852</span>&nbsp;học vi&ecirc;n c&oacute; như cầu&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe H&agrave; Lan sang Việt Nam</span></span></li>

    </ul>

    <div class="dt-fancy-separator h5-size accent-title-color accent-border-color" style="margin: 0px auto; padding: 0px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; color: rgba(0, 0, 0, 0.5); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 27px; width: 826.438px;">

    <div class="dt-fancy-title" style="margin: 0px; padding: 0px; position: relative; display: inline-block; top: 13.5px; color: rgb(216, 28, 0);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><a href="https://www.doibanglaixequocte.com/">Đổi bằng l&aacute;i xe Việt Nam hoặc bằng l&aacute;i xe nước ngo&agrave;i sang bằng l&aacute;i xe quốc tế</a><br />

    &nbsp;</span></div>

    </div>

    <div class="gap" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; line-height: 1px; height: 1px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></div>

    <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Đổi bằng l&aacute;i xe Việt Nam hoặc bằng l&aacute;i xe nước ngo&agrave;i sang bằng l&aacute;i xe quốc tế như:</span></p>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</div>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ngo&agrave;i dịch vụ đổi bằng l&aacute;i xe nước ngo&agrave;i sang Việt Nam th&igrave; hiện nay <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> c&ograve;n hỗ trợ dịch vụ cấp đổi bằng l&aacute;i xe Nước Ngo&agrave;i sang quốc tế hoặc đổi bằng l&aacute;i xe Việt Nam sang quốc tế với nhiều loại h&igrave;nh đổi bằng phong ph&uacute;, đa dạng để kh&aacute;ch h&agrave;ng t&ugrave;y &yacute; chọn lựa theo nhu cầu sử dụng của từng người. Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt xin giới thiệu v&agrave; hướng dẫn cấp đổi 2 loại giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe quốc tế sau đ&acirc;y:</span></p>

<div class="wpb_text_column wpb_content_element  " style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 0px !important;">

<div class="wpb_wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px;">

<ul class="standard-arrow list-divider" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;">

    <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

    <ul style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: disc;">

        <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border: none !important; background-position: 0px 4px;"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/doi-bang-lai-xe-quoc-te-tong-cuc-duong-bo-idp-viet-nam-qua-mang.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(216, 28, 0);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Đổi bằng l&aacute;i xe quốc tế Tổng Cục Đường Bộ</span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;Việt Nam cấp đi được 85 nước</span></li>

        <li style="margin: 0px; padding: 9px 0px 10px 24px; position: relative; list-style: none; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); background-position: 0px 13px; border-left: none; border-right: none; border-bottom: none;"><a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/cach-doi-bang-lai-xe-quoc-te-iaa-my-cap-qua-mang-thu-tuc-don-gian.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(216, 28, 0);"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Đổi bằng l&aacute;i xe quốc tế IAA</span></a><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;do Mỹ cấp đi được 192 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ</span></li>

    </ul>

</ul>

</div>

</div>

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px;" />

<span style="font-size: 16px;">Hằng năm, <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> nhận cấp đổi bằng l&aacute;i xe quốc tế cho hơn 7.953 người c&oacute; nhu cầu l&aacute;i xe ở nước ngo&agrave;i để đi du lịch, c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập, l&agrave;m việc v&agrave; thăm bạn b&egrave;, người than ở nước ngo&agrave;i.</span> </span>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Sau gần 10 năm hoạt động, được sự ủng hộ v&agrave; tin tưởng của Qu&yacute; Anh/ Chị, Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nổ lực n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ cấp đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. Hiện tại Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt đang đẩy mạnh c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ xử l&yacute; hồ sơ v&agrave; thủ tục online qua mạng nhằm phục vụ Qu&yacute; Anh/ Chị tốt hơn gi&uacute;p Anh/ Chị vừa xử l&yacute; hồ sơ nhanh, vừa tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; vừa nhanh c&oacute; giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe. Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đẩy nhanh tiến độ tiến h&agrave;nh li&ecirc;n kết với Sở GTVT, Đại Sứ Qu&aacute;n, Cục L&atilde;nh Sự với mục ti&ecirc;u &rdquo; V&igrave; quyền lợi của kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nghi&ecirc;n cứu đổi mới quy tr&igrave;nh, thủ tục gi&uacute;p Qu&yacute; Anh/ Chị đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe được dễ d&agrave;ng.</span></p>

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt với đội ngũ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, nhiệt t&igrave;nh, am hiểu chuy&ecirc;n s&acirc;u về lĩnh vực cấp đổi giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe chắc chắn sẽ l&agrave;m cho Qu&yacute; Anh/ Chị h&agrave;i l&ograve;ng.<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />

Thay mặt to&agrave;n thể Anh/ Chị/ Em l&agrave;m việc tại <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">Văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt</a> chung t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ v&agrave; hợp t&aacute;c của Qu&yacute; kh&aacute;ch trong suốt thời gian qua v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ được phụ vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch trong thời gian tới.</span></p>

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> <span style="font-size: 16px;">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; KH&Aacute;CH ! XIN CẢM ƠN!</span>&nbsp;<br />

<br />

</span>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Li&ecirc;n hệ ngay với văn ph&ograve;ng Doanh Nh&acirc;n Việt:</p>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Hostline: 0932100040 (Ms.Gi&agrave;u) - 0938324455 (Mr.Phong)</p>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Gmail:&nbsp;doibanglaixe459@gmail.com</p>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Website: <a href="https://doanhnhanviet.edu.vn/">https://doanhnhanviet.edu.vn/</a></p>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Website: <a href="https://doibanglaixenuocngoai.vn/">https://doibanglaixenuocngoai.vn/</a></p>

<p style="transition: background-color 0.15s ease-out 0s, color 0.15s ease-out 0s, border-color 0.15s ease-out 0s, fill 0.15s ease-out 0s, box-shadow 0.15s ease-out 0s, -webkit-box-shadow 0.15s ease-out 0s; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; font-family: &quot;Proxima Nova&quot;, Tahoma, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">Website: <a href="https://www.doibanglaixequocte.com/">https://www.doibanglaixequocte.com/</a></p>


Mọi nhu cầu đăng tin và quảng cáo vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TIN HỌC - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SONG HỶ

Địa chỉ: 39 Lý Văn Lâm, Khóm 4, Phường 1, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0938 640 127 - 0919 931 582

Email: songhycamau@gmail.com

Cà Mau Rao Vặt - Đăng tin, quảng cáo, việc làm tuyển dụng..

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Quảng cáo in ấn Châu Á

Quảng cáo in ấn Châu Á

In catalogue, in lịch tết, in túi giấy, tạp chí ...

Khánh Nhi Motel

Khánh Nhi Motel

Phòng đơn, phòng đôi, máy lạnh đầy đủ tiện nghi ...

Cua Năm Căn Cà Mau - Dư Thái Bình

Cua Năm Căn Cà Mau - Dư Thái Bình

Cua thịt, cua gạch, cua cốm, cua Y ...

Quí Điền Seafood

Quí Điền Seafood

Nuôi trồng - Chế biến - Xuất khẩu thuỷ hải sản tươi sống...

DNTN Tân Quang

DNTN Tân Quang

Nhôm - Sắt - Thép. Gia công cửa kéo, cửa nhôm ...

SẢN PHẨM TIN DÙNG
Công ty thuỷ sản Blue Bay

Công ty thuỷ sản Blue Bay

999A Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước

In Offset chất lượng cao

In Offset chất lượng cao

Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, brochure ...

Trân Châu Seafood - Thuỷ hải sản các loại

Trân Châu Seafood - Thuỷ hải sản các loại

Tôm sú - Tôm thẻ chân trắng - Tôm càng - Mực các loại ...

Đặc sản khô trâu, thịt trâu bò tươi sống

Đặc sản khô trâu, thịt trâu bò tươi sống

Nơi uy tín nhờ chất lượng ...

Thuê xe tay ga, xe số ở Cà Mau

Thuê xe tay ga, xe số ở Cà Mau

Air Blade, Nouvo, Wave, Sirius ... Thủ tục nhanh gọn đơn giản.

Video giới thiệu